De Praktijk

De Praktijk

De praktijk geeft de mogelijkheid tot twee, deels verschillende, ontwikkelingspaden.

Als eerste ontwikkelingspad bieden wij graag ondersteuning aan mensen die zingevingsvragen – of levensvragen hebben. Deze mensen willen actief aan de slag met hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Het tweede ontwikkelingspad is meer gericht op psychische problemen binnen de standaard setting van de BGGZ, de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg, zoals deze vanuit overheidswege vorm gegeven wordt. De aanpak is hierbij meer gericht op het verhelpen van klachten (bijvoorbeeld het aanleren van andere coping strategieën) of op het behandelen van de dieper liggende oorzaken van de klachten. Het eerste wordt ‘probleem gericht behandelen’ genoemd omdat het probleem opgelost wordt zonder dat er naar de diepe oorzaken gekeken wordt. Dit kan overigens zeker effectief zijn. De tweede manier wordt ‘persoonsgericht behandelen’ genoemd omdat hierbij de persoon zelf gaat veranderen.

Mogelijk omdat onze huidige maatschappij de aspecten van het menselijke bestaan die samen vallen met het eerst genoemde ontwikkelingspad (zingeving en levensvragen) nog niet als voldoende essentieel waardeert, bestaan er weinig mogelijkheden om een tegemoetkoming in de kosten van deze behandelingen te krijgen. Dit ondanks de binnen de wetenschappelijke literatuur beschreven verbanden tussen welzijn, zingeving, geluk, innerlijk evenwicht, meditatie, yoga, kwaliteit van leven, spiritualiteit en gezondheid en vermindering van psychisch leed.
Voor het tweede genoemde ontwikkelingspad (klacht -en symptoomgericht behandelen) is vergoeding wel mogelijk:  Binnen de BGGZ bestaat een (beperkte) vergoeding vanuit de zorgverzekeraars. Op dit moment betekent dit dat meestal circa 4 tot 10 sessies (na aftrek van het eigen risico) vergoed kunnen worden.
Naast de praktijk zijn er ook mogelijkheden om trainingen, opleidingen en coachingstrajecten bij ons te volgen.
De informatie hierover vindt je op de website.

De BGGZ
De behandeling bij een GZ-psycholoog binnen de BGGZ is in principe kortdurend omdat we binnen de generalistische basis GGZ (BGGZ) werken waarbij gemiddeld 4 tot 10 gesprekken voldoende zijn om je weer op weg te helpen.
In het intake gesprek bespreken we je situatie en het probleem waar je tegen aan loopt. We proberen samen een analyse van de klachten en de oorzaken hiervan te maken en van je sterke en zwakke kanten. Hiervoor vul je meestal ook een aantal vragenlijsten in om duidelijker te krijgen wat er speelt. Als we het idee hebben dat we je niet goed kunnen helpen dan verwijzen we je, in overleg met jou, zo nodig door. Daarna stellen we een behandelplan op. Hierin stellen we vast aan welke doelen we gaan werken en op welke manier we dat gaan doen, afgestemd op wat het beste bij jou en bij het probleem aansluit.

Hierbij brengen we ook in kaart op wat voor manier jouw omgeving mee kan helpen bij de behandeling als jij daar behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld dat een partner of een leidinggevende een keer mee komt naar een sessie en hierbij bijvoorbeeld uitleg krijgt over wat er voor jou speelt, hoe de behandeling is opgebouwd en waar deze op gericht is en hoe deze persoon jou daarbij kan ondersteunen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat een naaste gedeeltelijk deel neemt aan een e-healthmodule die je als cliënt volgt. Daarnaast kan de omgeving ook doorverwezen worden naar ondersteuning voor naasten, zoals bijvoorbeeld op https://naasteninkracht.nl/nl/home-1

Tijdens de behandeling werken we aan de besproken doelen en evalueren we regelmatig of de behandeling zowel vanuit jou als vanuit ons naar wens verloopt. Als dat nodig is dan wordt het behandelplan tijdens de behandeling aangepast aan de nieuwe inzichten. Als de binnen de mogelijkheden van de BGGZ te bereiken verbetering is bereikt dan volgt de afrondingsfase waarbij een plan van aanpak wordt opgesteld waarmee jij zelfstandig verder kan en waarmee we proberen de kans op terugkeer van de klachten te minimaliseren.

De behandeling in de BGGZ bestaat uit een individueel samengestelde combinatie van gesprekken met de psycholoog en gespecialiseerde online behandelprogramma’s. De online behandelprogramma’s worden verzorgd door onlineplatform Therapieland. Deze online behandelprogramma’s zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende soorten psychische klachten en zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit de klinische behandelpraktijk. De effectiviteit wordt in wetenschappelijk onderzoek bevestigd.
De gesprekken worden gevoerd door middel van een beveiligde videoverbinding of belverbinding of indien mogelijk en gewenst face-to-face in de spreekkamer.
Online therapie is een vorm van therapie die sinds het uitbreken van de corona crisis sterk aan populariteit heeft gewonnen en waar goede resultaten mee worden geboekt. Het gesprek tussen de cliënt en de psycholoog verloopt geheel of gedeeltelijk via het internet met een beeldbel of belverbinding. Een groot voordeel hiervan is dat reisafstanden geen belemmering meer hoeven te vormen. De meeste cliënten ervaren de geborgenheid van hun eigen huis als een pluspunt van beeldbellen, en sommige cliënten hebben soms wat moeite om een rustige plek voor zichzelf te creëren. De online modules worden als aanvulling op de gesprekken gegeven en hebben als voordeel dat de cliënt zelf bepaald wanneer de modules gemaakt worden.

Binnen onze praktijk gebruiken we online modules met name om cliënten te laten werken met zogenaamde probleemgerichte interventies. Deze zijn gericht op het acute probleem en bieden verbeterde coping strategieën.
Binnen de gesprekken met de psycholoog gaan we dan meestal dieper in op de oorzaken van de psychische problemen waarbij ook gekeken wordt naar het ontstaan van hiermee samenhangende beperkingen in de ontwikkeling van je persoonlijkheid, en naar oplossingen hiervoor. Dit laatste vergt een flinke dosis moed en doorzettingsvermogen om oude ontwikkelingspijnen in jezelf aan te gaan. Maar als je dat lukt dan zal je gaandeweg leren om deze pijnen te verdragen in plaats van weg te stoppen, en zal je gaandeweg leren om jezelf de liefde, troost, compassie en mededogen te geven die je te kort bent geschoten.
Dit is meestal een ontwikkelingsweg waarvan de therapie binnen de BGGZ setting een eerste, soms grote, stap vormt, (dat zijn de eerste 4 tot 10 vergoede sessies) maar dit innerlijke proces gaat vaak verder met vele vervolgstappen. Bij elke stap op dit pad raak je meer ballast kwijt en kom je dichter bij jezelf.

De behandelingen kunnen in het Nederlands en in het Engels gegeven worden.

Met welke klachten kun je beter ergens anders dan bij ons terecht?
Als je last hebt van een acute psychose of een ernstige verslaving, je suïcidaal bent, of een aan autisme verwante stoornis hebt, dan kunnen we je in onze praktijk niet helpen. Je kunt je dan door je huisarts laten verwijzen naar een GGZ-instelling voor Specialistische GGZ.

Als de klachten niet binnen een kort durend traject (4 tot 10 sessies) afdoende behandeld kunnen worden kan doorverwijzing naar een SGGZ-instelling een oplossing zijn.
Wij zijn aangesloten bij Vicino-NoordHolland Noord, een ketenorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg, en kunnen hierbinnen doorverwijzen naar collega GZ-psychologen, (BGGZ en SGGZ) consultaties aanvragen en direct overleggen en/of terugverwijzen naar de aangesloten huisartsen en GGZ-POH’ers

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?

Hans Stolp, naar Dag Hammarskjöld

LinkedIn
Share